مسجد جامع آمل

این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 گردآوری شده است.
پروژه در یک پاورپوینت با جزئیات کامل در 269 اسلاید تهیه شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.


فهرست کلی:

 • بخش اول: شناخت وضع موجود
  بخش دوم: فن شناسی
  بخش سوم: آسیب شناسی
  بخش چهارم: مطالعات تطبیقی
  بخش پنجم: طرح ساماندهی(مرمت و درمان)
  بخش ششم: طرح احیاء


  فهرست کامل:

  بخش اول: شناخت وضع موجود
  پیشگفتار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5
  1- معرفی و شناخت شهر و مسجد جامع آمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  7
  1-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهر آمل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7
  2-1- شناخت وضعیت اقلیمی شهری آمل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8
  1-2-1– ارتفاع    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9
  2-2-1- همجواری با دریای مازندران  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9
  3-2-1-  جریان  بادهای مؤثر بر شهر آمل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
  4-2-1- دما (درجة حرارت) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11
  5- 2-1- بارندگی    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12
  6-2-1- رطوبت نسبی   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14
  3-1- ویژگی‌های تاریخی شهرآمل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16
  1-3-1- فاصلة آمل با سایر شهرهای مازندران    ـــــــــــــــــــــــــــــــ 25
  4-1- ویژگی‌های کالبدی شهر آمل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26
  5-1- موقعیت مسجدجامع آمل در بافت شهر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29
  6-1- تاریخچه مسجد جامع آمل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34
  7-1- تصاویر و نقشه های موجود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38

  بخش دوم: فن شناسی
  1- شناخت شالوده، تاثیر عوامل مختلف بر شکل‌گیری آنها   ـــــــــ 57
  1-1- جهت قرار گیری بنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57
  2-1- ساختمایه فضایی مسجدجامع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57
  3-1- معرفی فضاهای موجود در بنای مسجدجامع آمل  ـــــــــــــــــــ 61
   1-3-1- توزیع عملکردها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62
  2-3-1- ارتباط عملکردها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62
  4-1- بررسی ساختار اصلی بنا و وضع موجود آن  ـــــــــــــــــــــــــــــ 72
  5- 1-  ویژگی‌های شکلی مسجدجامع آمل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81
  1- 5- 1- تقارن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81
  2-5 - 1- ریتم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81
  6-1- ساختمایه حجمی مسجدجامع آمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84
  7-1- تاثیرکالبد در پذیرش نور و ایجاد مفهوم درمسجدجامع آمل ـــــ 86
  8-1- بررسی عناصر موجود در ساختار و وضع موجود آن ــــــــــــــــــ 88
  1-8-1- پی‌سازی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89
  2-8-1-  کرسی چینی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89
  3-8-1-  دیوارهای باربرو جرزها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91
  4-8-1- تویزه‌ها، طاقها و نعل‌درگاهها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91
  الف- قوس‌تیز ( شاخ‌بزی)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92
   ب- نعل تخت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97
  5-8-1- بازشوها و درها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97
  6-8-1- پوشش‌ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99
  7- 8-1- کف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99
  9-1- مصالح مورد استفاده در مسجدجامع آمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 114
  10-1- بررسی و مطالعه تزیینات در مسجدجامع آمل   ــــــــــــــــــــ 119

  بخش سوم آسیب شناسی:
  1- آسیب‌نگاری و آسیب‌شناسی مسجدجامع‌آمل  ــــــــــــــــــــــــــ 125
  1-1- عوامل مخرب وفرسایش‌بخش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 126
  الف- عوامل‌طبیعی و جوی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 127
  ب- عوامل زیستی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130
  ج- عوامل انسانی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130
  د- عامل زمان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130
  2-1- تأثیر عوامل مخرب در استخوانبندی بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 131
  1-2-1- تأثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا  ـــــــــــــــــــ 131
  1-1-2-1- بارش و رطوبت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 132
  2-1-2-1- تاثیر باد بر شالوده کلی بن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 139
  3-1-2-1-  تاثیرخورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا  ـــــــــــ 142
  4-1-2-1- تاثیر زلزله بر شالوده‌کلی بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 148
  5-1-2-1- تأثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا  ــــــ 149
  6-1-2-1- تاثیر عامل زمان بر شالوده کلی بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 150
  7-1-2-1- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا  ــــــــــــــــــــــــــ 150
   2-2-1- تأثیر عوامل‌مخرب و بر عناصر اصلی‌ بنا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 158
  3-2-1- تأثیر عوامل مخرب و بر مصالح مورداستفاده  ـــــــــــــــــــــــ 189
  1-3-2-1- هوازدگی مصالح مورد استفاده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
  الف- هوازدگی شیمیایی- هوازدگی فیزیکی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
  ج- هوازدگی زیست شناختی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 191
  د-  تاثیر رطوبت نزولی و صعودی در فرسایش مصالح  ـــــــــــــــــــــ 192

  بخش چهارم: مطالعات تطبیقی
  1- مطالعات تطبیقی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 199
  1-1- مسجد در کرانه جنوبی دریای خزر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 199
  2-1- مسجد آقا عباس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 201

  بخش پنجم: طرح ساماندهی
  1- درمان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 208
  1-1- مبانی نظری (روش حفاظت و مرمت)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 208
  1-1-1- مبانی‌نظری طراحی‌مرمت و احیاء در مسجد جامع‌آمل  ــــ 211
  2-1- میزان مداخله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 215
  3-1- نحوه درمان در مسجد جامع‌ آمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 219

  بخش ششم: طرح احیاء
  صفحه 235 تا 269

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


pptمسجد جامع آمل,بررسی مسجد جامع آمل,طرح احیاء مسجد جامع آمل,طرح ساماندهی-مطالعات تطبیقی مسجد جامع آمل,طرح مرمت مسجد جامع آمل,فن شناسی-آسیب شناسی مسجد جامع آمل,پاورپوینت کامل مسجد جامع آمل,پروژه آماده مسجد جامع آمل,پروژه کامل مسجد جامع آمل-مرمت و بازسازی مسجد جامع آمل-پروژه آماده و کامل بررسی مسجد جامع آمل-طرح مرمت و احیای مسجد جامع آمل-رلوه و برداشت کامل مسجد جامع آمل-اطلاعات کامل مربوط به مسجد جامع آمل مازندران-نقشه و پلان و نما و برش مسجد جامع آمل-ppt و مقاله و پایان نامه بررسی مسجد جامع آمل - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مسجد جامع شهرستان آمل - مساجد ایران+آثار تاریخی مازندران+آمل+مسجد جامع - نقد و تحلیل و بررسی معماری مسجد جامع آمل - دانلود اطلاعات و تصاویر کامل از مسجد جامع آمل - دانلود کاملترین و بهترین پکیج اطلاعات مسجد جامع شهرستان آمل - خرید و تهیه و دانلود رایگان و دریافت پروژه مرمت مسجد جامع آمل - معماری+درس مرمت و احیای ابنیه تاریخی+مسجد جامع آمل - دانلود پروژه مطالعات و مدارک کامل مسجد جامع آمل - دانلود طرح مرمت+درمان+احیا+آسیب شناسی+مسجد جامع آمل