ویدیویى ببینید از مراحل طراحى ساختمان ادارى تجارى ترمه در همدان ‎معماران: فرشاد مهدی زاده-احمد بطحائیفیلم+ساختمان اداری و تجاری ترمه+همدان - فرشاد مهدی زاده+احمد بطحائی+ترمه - مستند ساخت ساختمان ترمه در همدان