بررسی سرویس های بهداشتی

این پروژه به طور اختصاصی در مجموعه مطالعاتی معمار98 تهیه شده است.

پروژه در یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش به صورت کامل در 111 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

فهرست:

 • مقدمه .....................................................................................  4
 • کف سازی سرویسهای بهداشتی  ................................................  5
 • جزییات دیوارها .........................................................................  21
 • جزییات ...................................................................................  16
 • پوشش سرویس های بهداشتی ..................................................  22
 • جزییات  ..................................................................................  29
 • جزییات کفشور .........................................................................  32
 • توالت فرنگی ............................................................................  34
 • جزییات اجرایی توالت فرنگی ........................................................  35
 • روشویی ..................................................................................  37
 • وان .........................................................................................  40
 • جزییات اجرایی وان ....................................................................  41
 • دوش و زیردوشی .......................................................................  42
 • جزییات اجرایی دوش و زیردوشی ..................................................  43
 • سینک .....................................................................................  46
 • جزییات اجرایی سینک ................................................................  47
 • کابینت .....................................................................................  51
 • جزییات اجرایی کابینت ................................................................  52
 • لوله ها ....................................................................................  54
 • بررسی انواع لوله ها ..................................................................  55
 • مقایسه لوله ها ........................................................................  66
 • ارتفاع نصب لوله های آب و فاضلاب از کف تمام شده .........................  68
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی .....................................................  82
 • استخر ..................................................................................... 101
 • مراحل اجرای استخر ................................................................... 102
 • اجزای استخر ............................................................................ 110

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت کامل سرویس بهداشتی-ضوابط و استانداردهای سرویس بهداشتی-جزییات اجرایی سرویس های بهداشتی-پروژه آماده بررسی سرویس های بهداشتی-کف سازی سرویس های بهداشتی-اطلاعات کامل سرویس های بهداشتی-آموزش و درسنامه و جزوه تأسیسات سرویس های بهداشتی-جزییات اجرایی کابینت و توالت فرنگی در سرویس بهداشتی-دانلود پاوپوینت آماده بررسی سرویسهای بهداشتی- کف سازی و جزییات اجرایی و طراحی فنی سرویس بهداشتی - بررسی نحوه لوله کشی+جزئیات کفشور+دوش+سینک سرویس بهداشتی - بررسی مراحل اجرای استخر+اجزای استخر+در سرویس بهداشتی - دانلود مقاله و کتاب و جزوه بررسی جزئیات اجرایی در سرویس های بهداشتی - دانلود مدارک و نقشه ها و تصاویر ساخت و اجرای سرویس های بهداشتی - دانلود قوانین و ابعاد و اندازه های طراحی در سرویس های بهداشتی - طراحی معماری+تأسیسات مکانیکی+ساختمان1و2+سرویس بهداشتی - بررسی طراحی فنی+جزئیان اجرایی+سرویس های بهداشتی- دانلود اطلاعات کامل و بررسی جزییات سرویس های بهداشتی - بررسی دکوراسیون و مبلمان و چیدمان در سرویس های بهداشتی - دانلود بررسی رنگ و بافت و مصالح و شکل و طرح در سرویس های بهداشتی - بررسی دیتیلهای اجرایی+فاز2+طراحی فنی و اجرایی سرویسهای بهداشتی - بررسی+توالت+حموم+دوش+سینک+آشپزخانه+سرویسهای بهداشتی