یک افسر نیروی دریایی، برای سفر به جهان و گرفتن این تصاویر زیبا استعفا داد.

یک افسر نیروی دریایی به نام لوک عکس های بسیار زیبایی از جهان گرفته است و برای این کار، زندگی حرفه ای خود در نیروی دریایی را کنار گذاشته است.

تصاویر زیر تعداد کمی از کارهای این نظامی باز نشسته و خوش ذوق است.


Amsterdam, Netherlands

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Paris, France

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Neuschwanstein Castle, Germany

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Gold Coast, Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Trolltunga, Norway

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Brisbane, Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Brisbane, Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Brisbane, Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Brisbane, Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Dubai, UAE

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Gold Coast, Australia

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Montmartre, Paris, France

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Neuschwanstein, Germany

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

Paris, France

این تصاویر باورنکردنی را یک نظامی بازنشسته گرفته است+ تصاویر

تصاویری که یک نظامی باز نشسته گرفت-یک نظامی عکاس