پروژه در سایت مطالعاتی معمار 98 تهیه و تنظیم شده است.

این پروژه در یک پاورپوینت کامل در 61 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • موقعیت سایت  ....................................................................    4
 • معرفی اجمالی  ....................................................................   6
 • تحلیل مسائل اقتصادی  ..........................................................   7
 • تحلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی  ..........................................   8
 • توپوگرافی ............................................................................  11
 • بافت مجموعه  .....................................................................   12
 • بافت پرتراکم وافقی  ..............................................................   13
 • تحلیل مسائل اقلیمی  ..........................................................   20
 • رطوبت  ..............................................................................   21
 • دما  ...................................................................................   22
 • تابش خورشید   ..................................................................    23
 • تقسیم بندی فضایی مجموعه   ...............................................   24
 • بررسی ریتم و خط آسمان در نما  ............................................   26
 • محور های حرکتی اصلی و فرعی  ............................................   37
 • دسترسی و مسیر پیاده و سواره  .............................................  38
 • مراکز محله و ارتباط پیاده   ......................................................   39
 • ارتباط پارکینگ با منازل   ........................................................   40
 • مسیر تردد سواره  .................................................................  41
 • انواع گذرها  .........................................................................   42
 • فضاهای مکث موجود در بافت   ................................................   43
 • فضاهای جمعی   ..................................................................   44
 • فضاهای پر   .........................................................................   45
 • فضاهای خالی   ...................................................................   46
 • پوشش گیاهی   ...................................................................   47
 • مدول ها  .............................................................................   51
 • شکل گیری بافت  ...................................................................  52
 • تراکم  ..................................................................................  53
 • نحوه قرار گیری مدول ها کنار هم  .............................................   55
 • نحوه قرار گیری فضاها در یک واحد  ............................................   56
 • تیپ بندی خانه ها  ................................................................   57
 • دید (به فضای سبز و خیابان) و نورگیری  .....................................   58
 • مصالح   ...............................................................................   59
 • تفاوت شوشتر نو و شوشتر دیروز  .............................................   61

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده و کامل بررسی شوشتر نو-دانلود پروژه آماده و کامل شوشتر نو-نقشه وپلان ونما وبرش شهر شوشتر نو-اطلاعات کامل و تصاویر شهر شوشتر نو خوزستان-تحیلیل روابط ودیاگرام وسیرکولاسیون درشهر شوشترنو-تیپ بندی پلان ها و ساختمانهای شوشتر نو-تفاوت شوشتر نو و شوشتر قدیم-نقد وبررسی مسکونی شهر شوشتر نو خوزستان-شکل بافت وپوشش گیاهی و اقلیم شوشتر نو-مطالعه مجتمع مسکونی ایرانی وخارجی و شوشترنو - نقشه+پلان+نما+برش مجتمع مسکونی شوشتر نو - اطلاعات کامل و تصاویر شهرک مسکونی شوشتر نو خوزستان - دانلود پروژه آماده و کامل مجتمع مسکونی شوشتر نو در خوزستان -  بررسی و تفاوت شوشتر نو و شوشتر قدیم خوزستان- مجتمع مسکونی+شهرک مسکونی+شوشتر نو+خوزستان+تحلیل و بررسی  - پاورپوینت آماده و کامل بررسی مجتمع مسکونی شوشتر نو - پروژه پاورپوینت کامل بررسی مجتمع های شوشتر نو - بررسی نمونه های مجتمع مسکونی+شهرک شوشتر نو - طرح5+طرح معماری+مجتمع مسکونی+شوشتر نو - خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه مسکونی شوشتر نو - کامران افشار نادری+خوزستان+معماری+شوشتر نو+مجتمع مسکونی - کامران دیبا+معماری خوزستان+شوشتر نو+مجتمع مسکونی - الگوی چلیپا+شوشتر نو+خوزستان+کامران دیبا