پروژه بررسی و تحلیل منطقه ازباران فریدونکنار در گروه معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در قالب پاورپوینت در 101 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • مقدمه  ...........................................................................   4
 • معرفی روستا به لحاظ موقعییت جغرافیائی   ..........................    8
 • ازباران(معرفی-اقلیم و..)  ....................................................   9
 • بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا  ........................................  12
 • بررسی سواد و آموزش در روستا  .........................................  20
 • آشنایی با روش(سوات) ....................................................   22
 • بررسی و استنتاج ویژگیهای کالبدی  ....................................   23
 • بررسی و استنتاج ویژگیهای اقتصادی  ..................................   27
 • بررسی و استنتاج ویژگیهای اجتماعی-فرهنگی   ..................    30
 • بررسی روستا(کشاورزی, صنایع، خدمات و... نقاط قوت و ... ) ...  33
 • عملکرد در بخش عمرانی  ................................................    57
 • عملکرد در بخش مسکن  ..................................................   59
 • عملکرد در بخش ورزشی  .................................................   67
 • عملکرد در بخش بهداشتی  ...............................................   69
 • عملکرد در بخش فرهنگی  ................................................    75
 • بخش صنعت و خدمات  .....................................................   83
 • شناخت و نحوه کاربری فضاهای موجود  ...............................   84
 • طرح پیشنهادی   ............................................................    88
 • پروژه های( نیمه تمام و یا در دست احداث)  .........................    92
 • تصاویر از روستا  ...............................................................   93

 

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده و کامل بررسی روستای ازباران فریدونکنار-دانلود پروژه آماده و کامل بررسی روستای ازباران فریدونکنار-اطلاعات و تصاویر کامل منطقه ازباران فریدونکنار-نقشه وتصاویر وبرش سایت روستای ازباران فریدونکنار-اقلیم وجمعیت واقتصاد روستای ازباران فریدونکنار-کاربریها وامکانات روستای ازباران فریدونکنار مازندارن-طرح هادی وپیشنهادی روستای ازباران فریدونکنار-نقشه و پلان و نما و برش از روستای ازباران - نقد و تحلیل و بررسی روستای ازباران فریدونکنار - طرح معماری+روستا1و2+نقد روستا+ازباران - نقشه توپوگرافی+برش طولی و عرضی از سایت روستا ازباران - خرید و دریافت و دانلود و تهیه پروژه روستای ازباران- دانلود پروژه پاورپوینت کامل و آماده بررسی روستای ازباران- تعداد خانه+جمعیت+تعداد بافت نو و فرسوده+روستا ازباران - جدول سرانه و جمعیت و ارزیابی بافت روستای ازباران شهر فریدونکنار