پروژه "بررسی سرانه های طراحی مجتمع مسکونی" در گروه معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در قالب یک پاورپوینت در 44 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • تعریف تراکم و سرانه   ..................................................................  5
 • کاربری مسکونی  .......................................................................   6
 • عنصر شاخص  ...........................................................................  10
 • عناصر مرکزی  ............................................................................  11
 • جدول1. تقسیمات کالبدی پیشنهادی  ...........................................   12
 • جدول2. جدول عناصر تشکیل دهنده تقسیمات کالبدی یک شهر  .........  13
 • واحد مسکونی  .........................................................................   14
 • بلوک  .....................................................................................    14
 • بر   ..........................................................................................   14
 • کوچه یا گروه مسکونی  ...............................................................   15
 • عناصر تشکیل دهنده کوچه یا گروه مسکونی  .................................    15
 • کوی یا واحد همسایگی  ..............................................................   16
 • حدود فیزیکی واحد همسایگی  ....................................................    17
 • عناصر تشکیل دهنده کوی   .........................................................    18
 • جدول3. بوستان کودک(درمقیاس کوی)  ..........................................   19
 • جدول4. مهد کودک و کودکستان(در مقیاس کوی)  .............................   20
 • جدول5. واحدهای تجاری خرید روزانه(درمقیاس کوی)  ........................   21
 • محله  .......................................................................................   22
 • عناصر تشکیل دهنده محله  ..........................................................   23
 • جدول6. آموزش ابتدایی(درمقیاس محله)  ........................................   24
 • جدول7. آموزشابتدایی(درمقیاس محله)  .........................................   26
 • جدول8. واحدهای تجاری خرید روزانه(درمقیاس محله)  .......................   27
 • جدول9. بوستان محله ای(در مقیاس محله) ....................................    28
 • برزن  ........................................................................................   29
 • عناصر تشکیل دهنده برزن  ............................................................   30
 • جدول10. آموزش راهنمایی(در مقیاس برزن)  ....................................   31
 • جدول11. آموزش راهنمایی(در مقیاس برزن)  ....................................   33
 • جدول12. واحدهای تجاری خرید هفتگی-ماهانه(درمقیاس برزن)  ..........   34
 • ناحیه  ......................................................................................    35
 • عناصر تشکیل دهنده ناحیه  ..........................................................   36
 • جدول13. آموزش دبیرستان در مقیاس ناحیه  ....................................   37
 • جدول15. واحدهای تجاری خرید ماهانه(در مقیاس ناحیه)  ....................  38
 • جدول16. درمانگاه (در مقیاس ناحیه)  ..............................................   39
 • جدول17. بوستان ناحیه(در مقیاس ناحیه)  .......................................   40
 • منطقه  ......................................................................................   41
 • عناصر تشکیل دهنده منطقه  .........................................................   42
 • جدول18. بیمارستان (در مقیاس منطقه شهری) ................................   43
 • جدول19. واحدهای تجای عمده فروشی( در مقیاس منطقه)  ................   44

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت بررسی سرانه های مجتمع مسکونی-دانلودپروژه آماده وکامل بررسی سرانه مجتمعهای مسکونی-مقاله وجزوه وpdf وppt بررسی سرانه های مجتمع مسکونی-ضوابط و اصول واستانداردهای سرانه طراحی مجتمع مسکونی-اطلاعات وقوانین سرانه های طراحی مجتمع مسکونی-بررسی وتعریف ومفهوم کوی و برزن درسرانه های شهری-بررسی وتعریف ومفهوم بلوک و بر درسرانه های شهری ومسکونی-بررسی وتعریف تراکم وسرانه درسرانه های طراحی مسکونی-جداول تقسیمات کالبدی شهر وسرانه های مجتمع مسکونی-سرانه کاربریهای زمین ومجتمع مسکونی-محمدمهدی عزیزی - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سرانه های مسکونی-نقشه+جدول+دیاگرام+سرانه+مجتمع های مسکونی-طرح5+طرح معماری+مطالعات مسکونی+مجتمع+سرانه ها - خرید و تهیه و دانلود و دریافت سرانه های مجتمع مسکونی - نقد و بررسی و تحلیل مباحث سرانه های مجتمع مسکونی - قوانین سرانه های مجتمع مسکونی