این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در یک فایل ورد word در 39 صفحه تهیه شده است.