رجبعلی خسروآبادی "مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهران "در این باره گفت: