http://bayanbox.ir/view/429173606048672294/3dmax-percent-free2.jpg


اواخر سال ۲۰۱۴ بازار سی جی ها یا شبیه سازان معمار رو به گرمی گذاشته است به طوری که در ماه دسامبر شاهد کارهای متنوع و فوق العاده زیبایی از دفاتر CG و Architectural visualizer ها بوده ایم. نمونه پروژه های معماری و شهرسازی زیر از نمونه های عالی انجام شده هستند که