بهای رهن و اجاره واحدهای اداری در نقاط مختلف تهران به شرح زیر است: