دکوراسیون خانه ادل در بورلی هبلیز
یکی از چهره های مشهوری که در رده ی مالکان خانه های گرانقیمت در دنیا قرار