استانداردسازی ساختمان در کدام کوچه و پس کوچه جا مانده است؟

یکه تازی دلالان و پاس کاری وظایف مسئولان به یکدیگر موجب شده تا ساختمانها بی کیفیت پیر شوند.