ناظران اقتصادی بر این باورند امید به رونق در بخش مسکن در سال 95 کلید می خورد.